Otisk a zásady ochrany osobních údajů

I. Otisk

Informace podle § 5 Telemediengesetz (TMG)

Poskytovatel služeb

Euregio Comprehensive School Gronau/Epe

Zastoupená:
Dagmar Dengler
Ředitelka školy

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ira Waltermann

E-mail: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-mail: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Příslušným dozorovým orgánem je

Státní zmocněnec pro ochranu údajů a svobodu informací NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Poznámka k odpovědnosti za obsah a odkazy

Informace na těchto webových stránkách jsou neustále aktualizovány. I přes pečlivou editaci může dojít ke změně údajů nebo k chybám. Prosíme vás v tomto ohledu o pochopení. Prosíme o upozornění, pokud náš vlastní obsah nemusí být zcela bezchybný, aktuální a úplný.

Odpovědnost ve smyslu § 7 TMG

Škola zpřístupňuje svou nabídku za následujících podmínek použití:

Škola jako poskytovatel služeb odpovídá za svůj vlastní obsah, který poskytuje k použití, v souladu s platnými předpisy podle § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích (TMG). Odpovědnost za škody majetkové i nemajetkové povahy způsobené používáním obsahu je vyloučena, s výjimkou případů úmyslu nebo hrubé nedbalosti. Pokud je obsah vytvořen třetí stranou, odpovídá za něj autor příslušného dokumentu nebo klient.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti ve smyslu § 8 TMG

Škola výslovně nepřijímá obsah externího obsahu zpřístupněného prostřednictvím hypertextových odkazů za svůj a nemůže proto poskytnout žádnou záruku za jeho správnost, úplnost a dostupnost. Škola nemá žádný vliv na současnou ani budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek a výslovně se od nich distancuje. Pokud škola zjistí nebo se dozví, že odkazované stránky obsahují nezákonný obsah nebo obsah, který není slučitelný s jejím posláním, příslušné odkazy okamžitě odstraní.

Autorská práva

Obsah a díla těchto webových stránek vytvořená a poskytovaná provozovateli stránek podléhají německému autorskému právu. K reprodukci, úpravám, šíření a jakémukoli využití nad rámec autorského práva je třeba - není-li uvedeno jinak - písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Pokud obsah stránek této nabídky nebyl vytvořen provozovatelem stránek, jsou autorská práva třetích osob respektována. Pokud se přesto dozvíte o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Pokud se o porušení dozvíme, bude takový obsah neprodleně odstraněn.

II. zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel těchto webových stránek bere ochranu údajů vážně. Využití nabídky je možné bez poskytnutí osobních údajů, pokud není výslovně uvedeno jinak. Pokud jsou shromažďovány osobní údaje, např. jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, děje se tak na základě dobrovolnosti. Shromážděné údaje budou zpracovávány pouze pro účely uvedené v okamžiku shromažďování a nebudou bez výslovného souhlasu předávány třetím stranám.

I přes technická a organizační opatření přijatá k zajištění bezpečnosti zpracovávaných údajů v souladu se současným stavem techniky není při přenosu údajů přes internet, např. při komunikaci e-mailem nebo pomocí volně přístupných nechráněných hotspotů WLAN, možná úplná ochrana, a proto není možný nezákonný přístup neoprávněných třetích osob.

Soubory protokolu serveru

Při používání této nabídky jsou informace automaticky shromažďovány a ukládány technickým poskytovatelem do tzv. protokolových souborů serveru, které jsou automaticky přenášeny používaným internetovým prohlížečem. Protokolové soubory obsahují následující údaje:

 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • URL odkazu (adresa stránky, ze které byl odkaz vytvořen)
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Poskytovatel internetových služeb
 • Čas požadavku serveru
 • objem přenesených dat

Tyto údaje slouží k zajištění bezproblémového provozu nabídky a nelze je přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Soubory cookie

Při poskytování této nabídky se ve vašem systému používají a ukládají soubory cookie. Soubory cookie se používají k následujícím účelům:

 • Zvýšení uživatelské přívětivosti a zlepšení uživatelského zážitku z nabídky.
 • Analýza chování surfařů

Zpracování údajů zpracovávaných prostřednictvím souborů cookie se zakládá na § 15 odst. 3 německého zákona o telemédiích (TMG) a čl. 6 odst. 1 písm. f německého zákona o ochraně osobních údajů (DSGVO) z důvodu oprávněného zájmu pro výše uvedené účely. Shromážděné údaje jsou pomocí technických opatření anonymizovány, což znamená, že je není možné přiřadit k vaší osobě.
. Příslušným nastavením v internetovém prohlížeči používaném k využívání nabídky můžete zabránit ukládání a přenosu souvisejících údajů a vymazat již uložené soubory cookie. To však může znamenat, že nebude možné využívat všechny funkce nabídky v plném rozsahu.

Kontaktní a objednávkové formuláře

Může existovat možnost zadávat dotazy a objednávat materiály elektronicky. Údaje shromážděné pro tyto účely budou zpracovávány pouze pro vyřízení a zpracování dotazů nebo objednávek a pro následné dotazy. Údaje nebudou předávány neoprávněným třetím stranám. V případě potřeby jsou objednané materiály zasílány poštou prostřednictvím externích poskytovatelů služeb pověřených poskytovatelem nabídky, kterým jsou předávány údaje potřebné k odeslání.

Zpravodaj

Může se zde objevit nabídka k odběru novinek. Pro tento účel je vyžadována e-mailová adresa a informace ověřující zákonné vlastnictví a souhlas se zasíláním nabídky newsletterů.
Souhlas udělený se zpracováním údajů pro zasílání newsletterů lze kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu "odhlásit se" v newsletterech.

Zásuvné moduly pro Facebook

Je možné, že na stránkách této nabídky jsou integrovány pluginy sociální sítě Facebook. Pluginy Facebooku poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka "To se mi líbí".

Při návštěvě webové stránky s integrovaným doplňkem Facebook je navázáno přímé spojení mezi použitým prohlížečem a serverem Facebook. Facebook tak získá informaci, že webová stránka byla navštívena s IP adresou použitou prohlížečem. Pokud dojde ke kliknutí na tlačítko "To se mi líbí" během probíhající relace na Facebooku, tj. pokud má návštěvník účet na Facebooku a je tam na pozadí přihlášen, může být obsah internetové nabídky propojen v osobním profilu na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvu internetové stránky k uživatelskému účtu.

Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Je možné, že na stránkách této nabídky jsou integrovány funkce služby Instagram.

Při používání funkcí Instagramu během probíhající relace Instagramu, tj. pokud má návštěvník účet na Instagramu a je tam přihlášen na pozadí, může Instagram přiřadit návštěvu webové stránky k osobnímu účtu uživatele Instagramu.

Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Meta na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Je možné, že na stránkách této nabídky jsou použity pluginy webu YouTube provozovaného společností Google.

Při návštěvě webových stránek, které jsou vybaveny doplňkem YouTube, se naváže spojení se servery YouTube. YouTube tak získá informaci, že webová stránka byla navštívena s IP adresou použitou prohlížečem. Během probíhající relace YouTube, tj. pokud má návštěvník účet YouTube a je tam přihlášen na pozadí, může YouTube přiřadit návštěvu webové stránky k osobnímu uživatelskému účtu YouTube.

Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti YouTube na adrese: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

Je možné, že na stránkách této nabídky jsou integrovány funkce služby Twitter.

Při používání funkcí Twitteru a funkce "Re-Tweet" během probíhající relace Twitteru, tj. pokud má návštěvník účet Twitter a je na něm přihlášen na pozadí, může Twitter přiřadit návštěvu webové stránky k osobnímu účtu uživatele Twitteru.

Další informace o tom najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

Vymazání a blokování osobních údajů

Osobní údaje budou uchovávány a zpracovávány pouze po dobu, kterou vyžadují účely uvedené v době shromažďování nebo v rozsahu stanoveném zákony a předpisy, kterým správce podléhá.
Pokud účel uvedený v době shromažďování přestane platit nebo pokud uplynou zákonné lhůty pro uchovávání, budou uložené údaje vymazány.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo kdykoli

 • k informacím o údajích, které se jich týkají.
 • opravit nesprávné údaje, které se jich týkají.
 • na výmaz údajů, které se jich týkají, pokud již nejsou potřebné, pokud jsou zpracovávány protiprávně nebo pokud byl odvolán souhlas se zpracováním.
 • omezit zpracování údajů, které se jich týkají, např. za účelem uplatnění dalších práv.
 • na přenositelnost údajů, aby bylo možné v případě potřeby dané údaje zpřístupnit jiným postupům.
 • v konkrétní situaci vznést námitku proti dalšímu zpracování údajů, které se jich týkají.

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat. Dotčené osobní údaje nebudou po odvolání dále zpracovávány, pokud závažné oprávněné důvody pro zpracování nepřevažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků. Za účelem uplatnění svých práv by se subjekty údajů měly obrátit na kontaktní adresu uvedenou v tiráži nebo na správce webových stránek.

Pokud se subjekty údajů domnívají, že jejich údaje byly zpracovány protiprávně, mohou se obrátit na zemského zmocněnce pro ochranu údajů a svobodu informací v Severním Porýní-Vestfálsku, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Námitka proti reklamním mailům

Použití kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti otisku k zasílání reklamních a informačních materiálů, které nebyly výslovně vyžádány, je tímto výslovně zakázáno. Provozovatel stránek si výslovně vyhrazuje právo podniknout právní kroky v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, např. nevyžádaných e-mailů.