Impressum & Integritetspolicy

I. Avtryck

Information enligt § 5 lagen om digitala tjänster (DDG)

Tjänsteleverantör

Euregio grundskola Gronau/Epe

företrädd av:
Dagmar Dengler
Headmistress

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Ombud för dataskydd

Ira Waltermann

E-post: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-post: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Den behöriga tillsynsmyndigheten är

Delstatens kommissionär för dataskydd och informationsfrihet NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-post: poststelle@ldi.nrw.de

Anmärkning om ansvar för innehåll och länkar

Informationen på denna webbplats uppdateras kontinuerligt. Trots noggrann redigering kan uppgifter ha ändrats eller fel ha uppstått. Vi ber om din förståelse i detta avseende. Vi ber om ett meddelande om vårt eget innehåll kanske inte är helt felfritt, aktuellt och fullständigt.

Ansvar i den mening som avses i § 7 DDG

Skolan gör sitt erbjudande tillgängligt enligt följande användarvillkor:

Skolan är ansvarig som tjänsteleverantör enligt § 7 stycke 1 DDG för sitt eget innehåll som den gör tillgängligt för användning i enlighet med gällande bestämmelser. Ansvaret för materiella eller immateriella skador som orsakats av användningen av innehållet är uteslutet, utom i fall av uppsåt eller grov vårdslöshet. I den mån innehållet skapats av tredje part är författaren till respektive dokument eller uppdragsgivaren ansvarig för innehållet.

Ansvarsfriskrivning i enlighet med § 8 DDG

Skolan gör sig uttryckligen inte innehållet i det externa innehåll som görs tillgängligt via hyperlänkar till sitt eget och kan därför inte lämna någon garanti för dess riktighet, fullständighet och tillgänglighet. Skolan har inget inflytande på den nuvarande och framtida utformningen och innehållet på de länkade sidorna och tar uttryckligen avstånd från dem. Om skolan upptäcker eller blir medveten om att länkade sidor innehåller olagligt innehåll eller innehåll som är oförenligt med dess uppdrag, kommer motsvarande länkar att tas bort omedelbart.

Upphovsrätt

Innehållet och verken på denna webbplats som skapats och tillhandahålls av webbplatsoperatörerna omfattas av tysk upphovsrättslag. Reproduktion, redigering, distribution och alla typer av användning utanför gränserna för upphovsrättslagen kräver - om inte annat anges - skriftligt samtycke från respektive författare eller skapare. I den mån innehållet på sidorna i det aktuella erbjudandet inte skapades av webbplatsoperatören, respekteras upphovsrätten för tredje part. Om du ändå skulle bli medveten om ett upphovsrättsintrång, vänligen informera oss om detta. Om vi blir medvetna om några överträdelser kommer sådant innehåll att tas bort omedelbart.

II. Sekretesspolicy

Operatören av denna webbplats tar dataskydd på allvar. Användningen av erbjudandet är möjlig utan att tillhandahålla personuppgifter, såvida inte annat uttryckligen anges. Om personuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, samlas in, sker detta på frivillig basis. De insamlade uppgifterna kommer endast att behandlas för de ändamål som anges vid tidpunkten för insamlingen och kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan uttryckligt samtycke.

Trots de tekniska och organisatoriska åtgärder som vidtagits för att garantera säkerheten för de behandlade uppgifterna i enlighet med den senaste tekniken, är fullständigt skydd inte möjligt vid överföring av uppgifter via Internet, t.ex. vid kommunikation via e-post eller användning av gratis, oskyddade WLAN-hotspots, och därmed kan olaglig åtkomst av obehöriga tredje parter inte vara möjlig.

Serverns loggfiler

När du använder detta erbjudande samlas information automatiskt in och lagras av den tekniska leverantören i så kallade serverloggfiler, som automatiskt överförs av den webbläsare som används. Loggfilerna innehåller följande data:

 • Typ och version av webbläsare
 • Operativsystem som används
 • Referrer URL (adressen till den sida från vilken länken skapades)
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Internetleverantör
 • Tidpunkt för serverförfrågan
 • överförd datavolym

Uppgifterna används för att säkerställa en problemfri drift av erbjudandet och kan inte tilldelas specifika personer. Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Kakor

Cookies används och lagras på ditt system när du tillhandahåller det aktuella erbjudandet. Cookies används för följande ändamål:

 • Öka användarvänligheten och förbättra användarupplevelsen av erbjudandet
 • Analys av surfbeteendet

Uppgifterna som behandlas av cookies behandlas på grundval av § 15 (3) DDG och artikel 6 (1) lit. f GDPR från det legitima intresset för de ovan nämnda syftena.
De insamlade uppgifterna anonymiseras genom tekniska åtgärder, vilket gör det omöjligt att koppla uppgifterna till din person. Genom att göra lämpliga inställningar i den webbläsare som används för att använda webbplatsen kan du förhindra lagring och överföring av tillhörande data och radera cookies som redan har lagrats. Detta kan dock innebära att alla funktioner på webbplatsen inte kan användas i full utsträckning.

Kontakt- och beställningsformulär

Det kan finnas möjlighet att göra förfrågningar och beställa material elektroniskt. De uppgifter som samlas in för dessa ändamål kommer endast att behandlas för att hantera och behandla förfrågningar eller beställningar och för uppföljningsfrågor. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras till obehörig tredje part. Vid behov skickas beställt material per post via externa tjänsteleverantörer på uppdrag av leverantören av erbjudandet, till vilka de uppgifter som krävs för försändelsen överförs.

Nyhetsbrev

Det kan finnas ett erbjudande om att prenumerera på nyhetsbrev. För detta ändamål krävs en e-postadress samt information som verifierar lagligt ägande och samtycke till att ta emot nyhetsbrevet.
Samtycke till behandling av uppgifter för att skicka nyhetsbrevet kan återkallas när som helst, till exempel via länken "unsubscribe" i nyhetsbreven.

Plugins för Facebook

Det är möjligt att plugins från det sociala nätverket Facebook är integrerade på sidorna i detta erbjudande. Facebook-plugins känns igen på Facebook-logotypen eller "Gilla"-knappen.

När du besöker en webbplats med ett integrerat Facebook-plugin upprättas en direkt förbindelse mellan den webbläsare som används och Facebook-servern. Facebook får därmed information om att webbplatsen besöktes med den IP-adress som används av webbläsaren. Om Facebooks "Gilla"-knapp klickas under en pågående Facebook-session, dvs. om besökaren har ett Facebook-konto och är inloggad där i bakgrunden, kan innehållet i interneterbjudandet länkas till den personliga Facebook-profilen. Detta gör det möjligt för Facebook att tilldela besöket på en internetsida till användarkontot.

Mer information om detta finns i Metas sekretesspolicy på https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Det är möjligt att funktioner i Instagram-tjänsten är integrerade på sidorna i detta erbjudande.

Vid användning av Instagram-funktioner under en pågående Instagram-session, dvs. om besökaren har ett Instagram-konto och är inloggad där i bakgrunden, kan Instagram tilldela besöket på en webbplats till det personliga Instagram-användarkontot.

Mer information om detta finns i Metas sekretesspolicy på https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Det är möjligt att plugins från YouTube-webbplatsen som drivs av Google används på sidorna i detta erbjudande.

När du besöker webbplatser som är utrustade med ett YouTube-plugin upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube får därmed information om att webbplatsen besöktes med den IP-adress som används av webbläsaren. Under en pågående YouTube-session, dvs. om besökaren har ett YouTube-konto och är inloggad där i bakgrunden, kan YouTube tilldela besöket på en webbplats till det personliga YouTube-användarkontot.

Mer information om detta finns i YouTubes sekretesspolicy på: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Twitter

Det är möjligt att funktioner i Twitter-tjänsten är integrerade på sidorna i detta erbjudande.

Vid användning av Twitter-funktionerna och funktionen "Re-Tweet" under en pågående Twitter-session, dvs. om besökaren har ett Twitter-konto och är inloggad där i bakgrunden, kan Twitter tilldela besöket på en webbplats till det personliga Twitter-användarkontot.

Mer information om detta finns i Twitters sekretesspolicy på https://twitter.com/privacy.

Radering och blockering av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att lagras och behandlas under den tidsperiod som krävs för de ändamål som anges vid tidpunkten för insamlingen, eller i den utsträckning som föreskrivs i lagar och förordningar som den registeransvarige omfattas av.
Om det ändamål som anges vid tidpunkten för insamlingen inte längre gäller, eller om lagstadgade lagringsperioder löper ut, kommer de lagrade uppgifterna att raderas.

De registrerades rättigheter

De registrerade har rätt att när som helst

 • till information om de uppgifter som rör dem.
 • att rätta felaktiga uppgifter om dem.
 • radering av uppgifter om dem om de inte längre är nödvändiga, om de behandlas olagligt eller om samtycke till behandling har återkallats.
 • att begränsa behandlingen av uppgifter som rör dem, t.ex. för att hävda ytterligare rättigheter.
 • rätten till dataportabilitet för att vid behov göra uppgifterna i fråga tillgängliga för andra förfaranden.
 • att i en specifik situation invända mot ytterligare behandling av uppgifter som rör dem.

Ett lämnat samtycke till behandling av personuppgifter kan när som helst återkallas. De berörda personuppgifterna ska inte behandlas ytterligare efter återkallelse, såvida inte tvingande legitima skäl för behandlingen åsidosätter den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk. För att utöva sina rättigheter bör de registrerade kontakta den kontaktadress som anges i avtrycket eller administratörerna på webbplatsen.

Om de registrerade anser att deras uppgifter har behandlats på ett olagligt sätt kan de också kontakta NRW:s statliga kommissionär för dataskydd och informationsfrihet, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Invändning mot reklamutskick

Användningen av kontaktuppgifter som publiceras inom ramen för impressumskyldigheten för att skicka reklam och informationsmaterial som inte uttryckligen har begärts är härmed uttryckligen förbjuden. Operatören av sidorna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel skräppostmeddelanden.