Odtlačok a zásady ochrany osobných údajov

I. Odtlačok

Informácie podľa § 5 zákona o digitálnych službách (DDG)

Poskytovateľ služieb

Euregio Comprehensive School Gronau/Epe

zastúpená:
Dagmar Dengler
riaditeľka

Gildehauser Damm 49

48599 Gronau


Úradník pre ochranu údajov

Ira Waltermann

E-mail: datenschutz.bor1@bdsb.nrw.schule

Tim Bittorf

E-mail: datenschutz.bor2@bdsb.nrw.schule

Príslušný dozorný orgán je

Štátny komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií NRW (LDI)
Postfach 20 04 44
40102 Düsseldorf
Tel.: 0211/38424-0
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de

Poznámka o zodpovednosti za obsah a odkazy

Informácie na tejto webovej stránke sa neustále aktualizujú. Napriek starostlivej úprave sa údaje mohli zmeniť alebo sa mohli vyskytnúť chyby. V tejto súvislosti vás prosíme o pochopenie. Prosíme o upozornenie, ak náš vlastný obsah nemusí byť úplne bezchybný, aktuálny a úplný.

Zodpovednosť v zmysle § 7 DDG

Škola sprístupňuje svoju ponuku za týchto podmienok používania:

Škola je ako poskytovateľ služieb podľa § 7 ods. 1 DDG zodpovedná za vlastný obsah, ktorý poskytuje na používanie v súlade s platnými predpismi. Zodpovednosť za škody majetkovej alebo nemajetkovej povahy spôsobené používaním obsahu je vylúčená, s výnimkou prípadov úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti. Pokiaľ je obsah vytvorený treťou stranou, zodpovedá zaň autor príslušného dokumentu alebo klient.

Vylúčenie zodpovednosti v zmysle § 8 DDG

Škola výslovne neprijíma obsah externého obsahu sprístupneného prostredníctvom hypertextových odkazov za svoj vlastný, a preto nemôže poskytnúť záruku za jeho správnosť, úplnosť a dostupnosť. Škola nemá žiadny vplyv na súčasnú a budúcu podobu a obsah odkazovaných stránok a výslovne sa od nich dištancuje. Ak škola zistí alebo sa dozvie, že odkazované stránky obsahujú nezákonný obsah alebo obsah, ktorý nie je v súlade s jej poslaním, príslušné odkazy okamžite odstráni.

Autorské práva

Obsah a diela tejto webovej stránky vytvorené a poskytované prevádzkovateľmi stránky podliehajú nemeckému autorskému právu. Na rozmnožovanie, úpravu, šírenie a akýkoľvek druh použitia nad rámec autorského práva je potrebný - ak nie je uvedené inak - písomný súhlas príslušného autora alebo tvorcu. Pokiaľ obsah stránok tejto ponuky nebol vytvorený prevádzkovateľom stránky, rešpektujú sa autorské práva tretích strán. Ak sa napriek tomu dozviete o porušení autorských práv, informujte nás o tom. Ak sa o porušení dozvieme, takýto obsah bude okamžite odstránený.

II. zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľ tejto webovej stránky berie ochranu údajov vážne. Využitie ponuky je možné bez poskytnutia osobných údajov, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Ak sa zhromažďujú osobné údaje, napr. meno, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, deje sa tak na základe dobrovoľnosti. Zozbierané údaje sa spracúvajú len na účely uvedené v čase zberu a bez výslovného súhlasu sa neposkytujú tretím stranám.

Napriek technickým a organizačným opatreniam prijatým na zaistenie bezpečnosti spracúvaných údajov v súlade so súčasným stavom techniky nie je možná úplná ochrana pri prenose údajov prostredníctvom internetu, napr. pri komunikácii prostredníctvom e-mailu alebo pri používaní bezplatných nechránených hotspotov WLAN, a teda nie je možný nezákonný prístup neoprávnených tretích strán.

Súbory denníka servera

Pri používaní tejto ponuky technický poskytovateľ automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré sa automaticky prenášajú prostredníctvom používaného internetového prehliadača. Protokolové súbory obsahujú nasledujúce údaje:

 • Typ a verzia prehliadača
 • Použitý operačný systém
 • URL odkazovateľa (adresa stránky, z ktorej bol odkaz vytvorený)
 • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
 • Poskytovateľ internetových služieb
 • Čas požiadavky servera
 • objem prenesených údajov

Tieto údaje sa používajú na zabezpečenie bezproblémovej prevádzky ponuky a nie je možné ich priradiť konkrétnym osobám. Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov.

Cookies

Pri poskytovaní tejto ponuky sa vo vašom systéme používajú a ukladajú súbory cookie. Súbory cookie sa používajú na tieto účely:

 • Zvýšenie používateľskej prívetivosti a zlepšenie používateľského zážitku z ponuky
 • Analýza správania pri surfovaní

Údaje spracúvané prostredníctvom súborov cookie sa spracúvajú na základe § 15 ods. 3 DDG a článku 6 ods. 1 písm. f GDPR z oprávneného záujmu na vyššie uvedené účely.
Zhromaždené údaje sú anonymizované technickými opatreniami, ktoré znemožňujú priradenie údajov k vašej osobe. Vykonaním príslušných nastavení v internetovom prehliadači používanom na používanie webovej stránky môžete zabrániť ukladaniu a prenosu súvisiacich údajov a vymazať už uložené súbory cookie. To však môže znamenať, že nebude možné využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

Kontaktné a objednávkové formuláre

Môže existovať možnosť zadávať otázky a objednávať materiály elektronicky. Údaje zozbierané na tieto účely sa spracúvajú len na účely vybavenia a spracovania otázok alebo objednávok a následných otázok. Údaje sa nebudú poskytovať neoprávneným tretím stranám. V prípade potreby sa objednané materiály zasielajú poštou prostredníctvom externých poskytovateľov služieb poverených poskytovateľom ponuky, ktorým sa zasielajú údaje potrebné na odoslanie.

Newsletter

Môže sa objaviť ponuka na odber informačných bulletinov. Na tento účel je potrebná e-mailová adresa, ako aj informácie potvrdzujúce zákonné vlastníctvo a súhlas so zasielaním ponuky na odber noviniek.
Súhlas udelený na spracovanie údajov na účely zasielania noviniek je možné kedykoľvek odvolať, napríklad prostredníctvom odkazu "Odhlásiť sa" v novinkách.

Zásuvné moduly Facebook

Je možné, že na stránkach tejto ponuky sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook. Zásuvné moduly Facebooku sú rozpoznateľné podľa loga Facebooku alebo tlačidla "To sa mi páči".

Pri návšteve webovej lokality s integrovaným doplnkom Facebook sa vytvorí priame spojenie medzi používaným prehliadačom a serverom Facebook. Facebook tak získava informácie o tom, že webová stránka bola navštívená s IP adresou použitou prehliadačom. Ak sa počas prebiehajúcej relácie na Facebooku klikne na tlačidlo "To sa mi páči", t. j. ak má návštevník účet na Facebooku a je tam prihlásený na pozadí, obsah internetovej ponuky sa môže prepojiť v osobnom profile na Facebooku. To umožňuje Facebooku priradiť návštevu internetovej stránky k používateľskému účtu.

Ďalšie informácie o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy.

Instagram

Je možné, že funkcie služby Instagram sú integrované na stránkach tejto ponuky.

Pri používaní funkcií Instagramu počas prebiehajúcej relácie Instagramu, t. j. ak má návštevník účet na Instagrame a je tam prihlásený na pozadí, môže Instagram priradiť návštevu webovej stránky k osobnému účtu používateľa Instagramu.

Ďalšie informácie o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Meta na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy.

YouTube

Je možné, že na stránkach tejto ponuky sa používajú zásuvné moduly stránky YouTube, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google.

Pri návšteve webových stránok, ktoré sú vybavené doplnkom YouTube, sa vytvorí spojenie so servermi YouTube. YouTube tak získava informácie o tom, že webová stránka bola navštívená pomocou IP adresy použitej prehliadačom. Počas prebiehajúcej relácie YouTube, t. j. ak má návštevník účet YouTube a je tam prihlásený na pozadí, môže YouTube priradiť návštevu webovej stránky k osobnému užívateľskému účtu YouTube.

Ďalšie informácie o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti YouTube na adrese: https: //www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Twitter

Je možné, že funkcie služby Twitter sú integrované na stránkach tejto ponuky.

Pri používaní funkcií Twitteru a funkcie "Re-Tweet" počas prebiehajúcej relácie Twitteru, t. j. ak má návštevník účet na Twitteri a je tam prihlásený na pozadí, môže Twitter priradiť návštevu webovej stránky k osobnému účtu používateľa Twitteru.

Ďalšie informácie o tom nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na adrese https://twitter.com/privacy.

Vymazanie a blokovanie osobných údajov

Osobné údaje sa budú uchovávať a spracúvať len počas obdobia, ktoré si vyžadujú účely uvedené v čase zhromažďovania alebo v rozsahu stanovenom zákonmi a predpismi, ktorým prevádzkovateľ podlieha.
Ak účel uvedený v čase zhromažďovania údajov prestane platiť alebo ak uplynú zákonné lehoty na uchovávanie, uložené údaje sa vymažú.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek

 • k informáciám o údajoch, ktoré sa ich týkajú.
 • opraviť nesprávne údaje, ktoré sa ich týkajú.
 • na vymazanie údajov, ktoré sa ich týkajú, ak už nie sú potrebné, ak sa spracúvajú nezákonne alebo ak bol odvolaný súhlas so spracovaním.
 • obmedziť spracúvanie údajov, ktoré sa ich týkajú, napr. s cieľom uplatniť ďalšie práva.
 • na prenosnosť údajov s cieľom sprístupniť príslušné údaje v prípade potreby iným postupom.
 • v konkrétnej situácii namietať proti ďalšiemu spracúvaniu údajov, ktoré sa ich týkajú.

Súhlas udelený na spracovanie osobných údajov možno kedykoľvek odvolať. Dotknuté osobné údaje sa po odvolaní nebudú ďalej spracúvať, pokiaľ závažné oprávnené dôvody na spracúvanie neprevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby alebo spracúvanie neslúži na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. S cieľom uplatniť svoje práva by sa dotknuté osoby mali obrátiť na kontaktnú adresu uvedenú v tiráži alebo na správcov webovej stránky.

Ak sa dotknuté osoby domnievajú, že ich údaje boli spracované nezákonne, môžu sa obrátiť na štátneho splnomocnenca pre ochranu údajov a slobodu informácií spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto výslovne zakázané. Prevádzkovateľ stránok si výslovne vyhradzuje právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.