Zastrzeżenie

 1. Treść oferty online
  Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnianych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są zasadniczo wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony autora.
  Wszystkie oferty mogą ulec zmianie i nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez uprzedniego powiadomienia lub do tymczasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.
 2. Odsyłacze i linki
  W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych ("hiperłącza"), które znajdują się poza zakresem odpowiedzialności autora, obowiązek odpowiedzialności wchodzi w życie tylko wtedy, gdy autor jest świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku nielegalnych treści.
  Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których prowadzą linki, nie można było rozpoznać żadnych nielegalnych treści. Autor nie ma żadnego wpływu na obecny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą linki. W związku z tym autor wyraźnie dystansuje się od wszelkich treści wszystkich powiązanych stron, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Oświadczenie to dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej stronie internetowej autora, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych, katalogach linków, listach mailingowych i wszystkich innych formach baz danych utworzonych przez autora, do których zawartości możliwy jest zewnętrzny dostęp do zapisu. Odpowiedzialność za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, spoczywa wyłącznie na dostawcy strony, do której następuje odniesienie, a nie na osobie, która jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.
 3. Prawo autorskie i prawo znaków towarowych
  Autor stara się przestrzegać praw autorskich do obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty bez licencji.
  Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich!
  Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostają wyłącznie w gestii autora stron. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez zgody autora jest zabronione.
 4. Ochrona danych
  Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzenie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie i opłacanie wszystkich oferowanych usług jest - o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione - dozwolone również bez podawania takich danych lub poprzez podanie danych zanonimizowanych lub pseudonimu. Wykorzystywanie danych kontaktowych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail opublikowane w stopce redakcyjnej lub porównywalnych informacji przez osoby trzecie w celu przesyłania informacji, które nie zostały wyraźnie zamówione, jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko nadawcom tzw. spamu w przypadku naruszenia tego zakazu.
 5. Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
  Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych uczniów i rodziców oraz danych nauczycieli można znaleźć na stronie Ochrona danych