Atruna

 1. Tiešsaistes piedāvājuma saturs
  Autors neuzņemas atbildību par sniegtās informācijas aktualitāti, pareizību, pilnīgumu vai kvalitāti. Atbildības prasības pret autoru saistībā ar materiālo vai nemateriālo kaitējumu, kas radies, izmantojot vai neizmantojot sniegto informāciju vai izmantojot nepareizu vai nepilnīgu informāciju, ir principiāli izslēgtas, ja vien nav pierādījumu par autora tīšu nodomu vai rupju nolaidību.
  Visi piedāvājumi var tikt mainīti un nav saistoši. Autors skaidri patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt, papildināt vai dzēst daļu lapu vai visu piedāvājumu, kā arī uz laiku vai pastāvīgi pārtraukt publicēšanu.
 2. Atsauces un saites
  Tādas tiešas vai netiešas atsauces uz ārējām tīmekļa vietnēm ("hipersaites"), kas atrodas ārpus autora atbildības jomas, atbildības pienākums stājas spēkā tikai tad, ja autors ir informēts par saturu un viņam būtu tehniski iespējams un saprātīgi novērst izmantošanu nelikumīga satura gadījumā.
  Ar šo autors skaidri paziņo, ka saitēs, uz kurām ir izveidotas saites, nebija saskatāms nelikumīgs saturs. Autoram nav nekādas ietekmes uz pašreizējo un turpmāko saistīto lapu dizainu, saturu vai autorību. Tāpēc autors skaidri norobežojas no visu to saistīto lapu satura, kas tika mainīts pēc saites izveidošanas. Šis paziņojums attiecas uz visām saitēm un atsaucēm, kas ir autora tīmekļa vietnē, kā arī uz trešo personu ierakstiem viesu grāmatās, diskusiju forumos, saiteņu katalogos, adresātu sarakstos un visās citās autora izveidotajās datu bāzēs, kuru saturam ir iespējama ārēja rakstiska piekļuve. Atbildība par nelikumīgu, nepareizu vai nepilnīgu saturu un jo īpaši par kaitējumu, kas radies šādas informācijas izmantošanas vai neizmantošanas rezultātā, gulstas tikai uz tās lapas, uz kuru ir atsauce, nodrošinātāju, nevis uz personu, kas tikai atsaucas uz attiecīgo publikāciju, izmantojot saites.
 3. Autortiesību un preču zīmju tiesības
  Autors cenšas ievērot autortiesības uz visās publikācijās izmantotajiem attēliem, grafikām, skaņas dokumentiem, video sekvencēm un tekstiem, izmantot paša radītos attēlus, grafikas, skaņas dokumentus, video sekvences un tekstus vai izmantot bezlicences grafikas, skaņas dokumentus, video sekvences un tekstus.
  Uz visiem tīmekļa vietnē minētajiem zīmoliem un preču zīmēm, ko, iespējams, aizsargā trešās personas, bez ierobežojumiem attiecas spēkā esošo preču zīmju tiesību aktu noteikumi un attiecīgo reģistrēto īpašnieku īpašuma tiesības. Preču zīmes pieminēšana nenozīmē, ka tā nav aizsargāta ar trešo personu tiesībām!
  Autortiesības uz publicētajiem objektiem, kurus ir radījis pats autors, pieder tikai un vienīgi lapu autoram. Bez autora piekrišanas nav atļauta tādu objektu kā diagrammas, skaņas vai teksti kopēšana vai izmantošana citās elektroniskās vai drukātās publikācijās.
 4. Datu aizsardzība
  Ja tiek dota iespēja ievadīt personas vai uzņēmuma datus (e-pasta adreses, vārdu, uzvārdu, adresi), šie dati tiek ievadīti brīvprātīgi. Visu piedāvāto pakalpojumu izmantošana un apmaksa - ciktāl tas ir tehniski iespējams un pamatoti - ir atļauta arī bez šādu datu sniegšanas vai sniedzot anonīmus datus vai pseidonīmu. Nav atļauts izmantot tādus kontaktinformācijas datus kā pasta adreses, tālruņa un faksa numurus un e-pasta adreses, kas publicēti iespiedrakstā, vai salīdzināmu informāciju, ko sniedz trešās personas, lai nosūtītu informāciju, kas nav skaidri pieprasīta. Šī aizlieguma pārkāpumu gadījumā mēs skaidri paturam tiesības vērsties tiesā pret tā saukto surogātpasta vēstuļu sūtītājiem.
 5. Šī atrunas juridiskais spēks
  Šī atruna ir uzskatāma par daļu no interneta publikācijas, no kuras jūs uz to atsaucāties. Ja šī paziņojuma sadaļas vai atsevišķi noteikumi nav likumīgi vai pareizi, tas neietekmē pārējo daļu saturu vai spēkā esamību.

Sīkāka informācija par skolēnu un vecāku datu, kā arī skolotāju datu apstrādi atrodama vietnē Datu aizsardzība