Αποποίηση ευθύνης

 1. Περιεχόμενο της ηλεκτρονικής προσφοράς
  Ο συντάκτης δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα, την πληρότητα ή την ποιότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι αξιώσεις ευθύνης κατά του συγγραφέα που αφορούν σε υλικές ή άυλες ζημίες που προκλήθηκαν από τη χρήση ή μη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών ή από τη χρήση εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών αποκλείονται ριζικά, εκτός εάν υπάρχει απόδειξη πρόθεσης ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους του συγγραφέα.
  Όλες οι προσφορές υπόκεινται σε αλλαγές και είναι μη δεσμευτικές. Ο συγγραφέας διατηρεί ρητά το δικαίωμα να αλλάξει, να συμπληρώσει ή να διαγράψει τμήματα των σελίδων ή ολόκληρη την προσφορά χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να διακόψει προσωρινά ή μόνιμα τη δημοσίευση.
 2. Παραπομπές και σύνδεσμοι
  Στην περίπτωση άμεσων ή έμμεσων παραπομπών σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους ("υπερσυνδέσμους") που βρίσκονται εκτός του τομέα ευθύνης του συγγραφέα, η υποχρέωση ευθύνης θα τεθεί σε ισχύ μόνο στην περίπτωση που ο συγγραφέας γνωρίζει το περιεχόμενο και θα ήταν τεχνικά δυνατό και εύλογο να αποτρέψει τη χρήση σε περίπτωση παράνομου περιεχομένου.
  Ο συγγραφέας δηλώνει ρητά ότι κατά τη στιγμή της δημιουργίας των συνδέσμων δεν ήταν αναγνωρίσιμο παράνομο περιεχόμενο στις συνδεδεμένες σελίδες. Ο συγγραφέας δεν ασκεί καμία επιρροή στον τρέχοντα και μελλοντικό σχεδιασμό, το περιεχόμενο ή τη συγγραφή των σελίδων που συνδέονται με τους συνδέσμους. Ως εκ τούτου, ο συγγραφέας αποστασιοποιείται ρητά από όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων σελίδων που άλλαξαν μετά τη δημιουργία του συνδέσμου. Η δήλωση αυτή ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις παραπομπές που τίθενται στον ίδιο τον δικτυακό τόπο του συγγραφέα, καθώς και για τις καταχωρήσεις τρίτων σε βιβλία επισκεπτών, φόρουμ συζητήσεων, καταλόγους συνδέσμων, λίστες αλληλογραφίας και όλες τις άλλες μορφές βάσεων δεδομένων που έχει δημιουργήσει ο συγγραφέας, στο περιεχόμενο των οποίων είναι δυνατή η εξωτερική πρόσβαση. Η ευθύνη για παράνομο, εσφαλμένο ή ελλιπές περιεχόμενο και ιδίως για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση αυτών των πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τον πάροχο της σελίδας στην οποία γίνεται παραπομπή και όχι το πρόσωπο που απλώς παραπέμπει στην αντίστοιχη δημοσίευση μέσω συνδέσμων.
 3. Πνευματικά δικαιώματα και νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων
  Ο συγγραφέας προσπαθεί να τηρεί τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων, γραφικών, ηχητικών εγγράφων, ακολουθιών βίντεο και κειμένων που χρησιμοποιούνται σε όλες τις δημοσιεύσεις, να χρησιμοποιεί εικόνες, γραφικά, ηχητικά έγγραφα, ακολουθίες βίντεο και κείμενα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή να χρησιμοποιεί γραφικά, ηχητικά έγγραφα, ακολουθίες βίντεο και κείμενα χωρίς άδεια χρήσης.
  Όλες οι επωνυμίες και τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον ιστότοπο και ενδεχομένως προστατεύονται από τρίτους υπόκεινται χωρίς περιορισμό στις διατάξεις του ισχύοντος νόμου περί εμπορικών σημάτων και στα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αντίστοιχων καταχωρισμένων κατόχων. Η απλή αναφορά ενός εμπορικού σήματος δεν σημαίνει ότι δεν προστατεύεται από τα δικαιώματα τρίτων!
  Τα πνευματικά δικαιώματα για τα δημοσιευμένα αντικείμενα που δημιουργήθηκαν από τον ίδιο τον συγγραφέα παραμένουν αποκλειστικά στον συγγραφέα των σελίδων. Οποιαδήποτε αντιγραφή ή χρήση αντικειμένων όπως διαγράμματα, ήχοι ή κείμενα σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συγγραφέα.
 4. Προστασία δεδομένων
  Εάν δοθεί η δυνατότητα εισαγωγής προσωπικών ή επαγγελματικών δεδομένων (διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όνομα, διευθύνσεις), η εισαγωγή των δεδομένων αυτών γίνεται εθελοντικά. Η χρήση και η πληρωμή όλων των προσφερόμενων υπηρεσιών επιτρέπεται - στο μέτρο του τεχνικά δυνατού και εύλογου - και χωρίς την παροχή τέτοιων δεδομένων ή με την παροχή ανώνυμων δεδομένων ή ψευδωνύμου. Δεν επιτρέπεται η χρήση δεδομένων επικοινωνίας, όπως ταχυδρομικές διευθύνσεις, αριθμοί τηλεφώνου και φαξ και διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημοσιεύονται στο αποτύπωμα ή ανάλογες πληροφορίες από τρίτους για την αποστολή πληροφοριών που δεν έχουν ζητηθεί ρητά. Επιφυλασσόμαστε ρητά για την ανάληψη νομικών ενεργειών κατά των αποστολέων των λεγόμενων μηνυμάτων spam σε περίπτωση παραβίασης αυτής της απαγόρευσης.
 5. Νομική ισχύς της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης
  Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης πρέπει να θεωρηθεί ως μέρος της διαδικτυακής δημοσίευσης από την οποία παραπέμψατε. Εάν τμήματα ή μεμονωμένοι όροι της παρούσας δήλωσης δεν είναι νόμιμοι ή ορθοί, το περιεχόμενο ή η εγκυρότητα των άλλων τμημάτων δεν επηρεάζεται από το γεγονός αυτό.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων μαθητών και γονέων καθώς και δεδομένων εκπαιδευτικών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση Προστασία δεδομένων