Vastutusnõue

 1. Veebipakkumise
  sisu Autor ei võta vastutust esitatud teabe aktuaalsuse, õigsuse, täielikkuse või kvaliteedi eest. Vastutusnõuded autori vastu, mis on seotud materiaalse või immateriaalse kahjuga, mis on põhjustatud esitatud teabe kasutamisest või mittekasutamisest või ebaõige või ebatäieliku teabe kasutamisest, on põhimõtteliselt välistatud, välja arvatud juhul, kui on tõendeid autori tahtlikust kavatsusest või raskest hooletusest.
  Kõik pakkumised võivad muutuda ja on mittesiduva iseloomuga. Autor jätab endale selgesõnaliselt õiguse muuta, täiendada või kustutada lehekülgede osi või kogu pakkumist ilma eelneva etteteatamiseta või lõpetada ajutiselt või jäädavalt selle avaldamine.
 2. Viited ja lingid
  Otseste või kaudsete viidete puhul välistele veebilehtedele ("hüperlingid"), mis asuvad väljaspool autori vastutusala, tekib vastutuse kohustus ainult juhul, kui autor on teadlik nende sisust ja tal oleks tehniliselt võimalik ja mõistlik takistada kasutamist ebaseadusliku sisu korral.
  Autor kinnitab käesolevaga selgesõnaliselt, et lingi loomise ajal ei olnud lingitud lehekülgedel tuvastatav ebaseaduslik sisu. Autoril puudub igasugune mõju lingitud lehekülgede praegusele ja tulevasele kujundusele, sisule või autorlusele. Seetõttu distantseerub autor selgesõnaliselt kõigi lingitud lehekülgede sisust, mida on muudetud pärast lingi loomist. See avaldus kehtib kõigi autori enda veebisaidil loodud linkide ja viidete kohta, samuti kolmandate isikute sissekannete kohta külalisteraamatutes, arutelufoorumites, lingikataloogides, postiloendites ja kõigis muudes autori loodud andmebaasides, mille sisule on võimalik väline kirjalik juurdepääs. Vastutus ebaseadusliku, ebaõige või ebatäieliku sisu eest ja eelkõige sellise teabe kasutamisest või mittekasutamisest tuleneva kahju eest lasub üksnes selle lehekülje pakkujal, millele viidatakse, mitte aga isikul, kes üksnes viitab vastavale väljaandele linkide kaudu.
 3. Autoriõigus ja kaubamärgiseadused
  Autor püüab järgida kõigis väljaannetes kasutatud piltide, graafika, helidokumentide, videolõikude ja tekstide autoriõigusi, kasutada enda loodud pilte, graafikat, helidokumente, videolõike ja tekste või kasutada litsentsivaba graafikat, helidokumente, videolõike ja tekste.
  Kõik veebilehel nimetatud ja kolmandate isikute poolt kaitstud kaubamärgid ja kaubamärgid alluvad piiranguteta kehtiva kaubamärgiseaduse sätetele ja vastavate registreeritud omanike omandiõigustele. Ainuüksi kaubamärgi mainimine ei tähenda, et see ei ole kaitstud kolmandate isikute õigustega!
  Autori enda loodud avaldatud objektide autoriõigus jääb üksnes lehekülgede autorile. Ilma autori nõusolekuta ei ole lubatud objektide, näiteks diagrammide, helide või tekstide paljundamine või kasutamine teistes elektroonilistes või trükitud väljaannetes.
 4. Andmekaitse
  Kui antakse võimalus sisestada isiku- või äriandmeid (e-posti aadressid, nimi, aadressid), toimub nende andmete sisestamine vabatahtlikult. Kõikide pakutavate teenuste kasutamine ja maksmine on - niivõrd kui see on tehniliselt võimalik ja mõistlik - lubatud ka ilma selliste andmete esitamiseta või anonüümseid andmeid või pseudonüümi esitades. Ei ole lubatud kasutada selliseid kontaktandmeid nagu postiaadressid, telefoni- ja faksinumbrid ning e-posti aadressid, mida kolmandad isikud on avaldanud trükis või võrreldavad andmed, et saata teavet, mida ei ole selgesõnaliselt taotletud. Me jätame endale selgesõnaliselt õiguse võtta selle keelu rikkumise korral nn rämpsposti saatjate vastu õiguslikke meetmeid.
 5. Käesoleva vastutuse välistamise õiguslik kehtivus
  Käesolevat vastutuse välistamist tuleb käsitada selle internetiväljaande osana, millest te olete saanud viite. Kui käesoleva avalduse osad või üksikud tingimused ei ole õiguspärased või õiged, ei mõjuta see asjaolu teiste osade sisu või kehtivust.

Täiendavat teavet õpilaste ja vanemate ning õpetajate andmete töötlemise kohta leiate aadressil Andmekaitse