Ansvarsfraskrivelse

 1. Innholdet i online-tilbudet
  Forfatteren påtar seg intet ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten på informasjonen som gis. Ansvarskrav mot forfatteren i forbindelse med materielle eller immaterielle skader forårsaket av bruk eller ikke-bruk av informasjonen som er gitt, eller ved bruk av feilaktig eller ufullstendig informasjon, er i utgangspunktet utelukket, med mindre det foreligger bevis på forsett eller grov uaktsomhet fra forfatterens side.
  Alle tilbud er uforpliktende og kan endres. Forfatteren forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forutgående varsel eller å midlertidig eller permanent innstille publiseringen.
 2. Henvisninger og lenker
  Når det gjelder direkte eller indirekte henvisninger til eksterne nettsteder ("hyperlenker") som ligger utenfor forfatterens ansvarsområde, trer en ansvarsforpliktelse bare i kraft dersom forfatteren har kjennskap til innholdet og det ville være teknisk mulig og rimelig for ham å forhindre bruk i tilfelle ulovlig innhold.
  Forfatteren erklærer herved uttrykkelig at det på det tidspunktet lenkene ble opprettet, ikke var gjenkjennelig ulovlig innhold på de lenkede sidene. Forfatteren har ingen som helst innflytelse på den nåværende og fremtidige utformingen, innholdet eller forfatterskapet til de lenkede sidene. Forfatteren tar derfor uttrykkelig avstand fra alt innhold på alle lenkede sider som er endret etter at lenken ble opprettet. Denne erklæringen gjelder for alle lenker og henvisninger på forfatterens eget nettsted, samt for tredjeparts oppføringer i gjestebøker, diskusjonsfora, lenkekataloger, mailinglister og alle andre former for databaser som forfatteren har opprettet, og som det er mulig å få ekstern skrivetilgang til. Ansvaret for ulovlig, uriktig eller ufullstendig innhold, og spesielt for skader som oppstår som følge av bruk eller ikke-bruk av slik informasjon, ligger utelukkende hos leverandøren av siden det henvises til, og ikke hos den som bare henviser til den aktuelle publikasjonen via lenker.
 3. Opphavsrett og varemerkerett
  Forfatteren bestreber seg på å overholde opphavsretten til bilder, grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som brukes i alle publikasjoner, å bruke bilder, grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster som er laget av ham selv, eller å bruke grafikk, lyddokumenter, videosekvenser og tekster uten lisens.
  Alle merkenavn og varemerker som er nevnt på nettstedet og som eventuelt er beskyttet av tredjeparter, er ubegrenset underlagt bestemmelsene i gjeldende varemerkelovgivning og eierrettighetene til de respektive registrerte eierne. Bare det at et varemerke nevnes, betyr ikke at det ikke er beskyttet av tredjeparts rettigheter!
  Opphavsretten til publiserte objekter som er opprettet av forfatteren selv, forblir utelukkende hos forfatteren av sidene. Kopiering eller bruk av objekter som diagrammer, lyd eller tekst i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er ikke tillatt uten forfatterens samtykke.
 4. Personvern
  Hvis det gis anledning til å oppgi personopplysninger eller forretningsopplysninger (e-postadresser, navn, adresser), skjer dette frivillig. Bruk og betaling av alle tilbudte tjenester er - så langt det er teknisk mulig og rimelig - også tillatt uten å oppgi slike data eller ved å oppgi anonymiserte data eller et pseudonym. Det er ikke tillatt å bruke kontaktopplysninger som postadresser, telefon- og faksnumre og e-postadresser som er publisert i avtrykket eller sammenlignbar informasjon fra tredjeparter for å sende informasjon som ikke er uttrykkelig forespurt. Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt mot avsendere av såkalte spam-mails i tilfelle brudd på dette forbudet.
 5. Juridisk gyldighet av denne ansvarsfraskrivelsen
  Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av internettpublikasjonen som du ble henvist fra. Hvis deler eller enkelte vilkår i denne erklæringen ikke er lovlige eller korrekte, påvirkes ikke innholdet eller gyldigheten av de andre delene av dette faktum.

Ytterligere informasjon om databehandling av elev- og foreldredata samt lærerdata finner du på Personvern