Odmítnutí odpovědnosti

 1. Obsah online nabídky
  Autor nenese žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost a kvalitu uvedených informací. Nároky z odpovědnosti vůči autorovi týkající se hmotné či nehmotné škody způsobené použitím či nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných či neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, ledaže by byl prokázán úmysl nebo hrubá nedbalost autora.
  Všechny nabídky se mohou měnit a nejsou závazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku bez předchozího upozornění nebo dočasně či trvale ukončit její zveřejňování.
 2. Odkazy a odkazy
  V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hypertextové odkazy"), které leží mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost odpovědnosti vznikla pouze v případě, že by si autor byl vědom obsahu a bylo by pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu.
  Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nezákonný obsah. Autor nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu, obsah ani autorství odkazovaných stránek. Autor se proto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který byl po vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference nastavené v rámci vlastních webových stránek autora i na cizí záznamy v knihách hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních konferencích a všech dalších formách databází zřízených autorem, k jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, a nikoli osoba, která na příslušnou publikaci pouze odkazuje prostřednictvím odkazů.
 3. Autorské právo a právo ochranných známek
  Autor se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice, zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích, používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sám vytvořil, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.
  Všechny názvy značek a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením platného zákona o ochranných známkách a vlastnickým právům příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích osob!
  Autorská práva ke zveřejněným objektům vytvořeným samotným autorem zůstávají výhradně autorovi stránek. Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu autora dovoleno.
 4. Ochrana osobních údajů
  Pokud je dána možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jméno, adresy), zadání těchto údajů probíhá dobrovolně. Využívání a placení všech nabízených služeb je - pokud je to technicky možné a přiměřené - umožněno i bez poskytnutí těchto údajů nebo poskytnutím anonymizovaných údajů či pseudonymu. Použití kontaktních údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy zveřejněné v právním oznámení nebo srovnatelné informace, třetími stranami za účelem zasílání informací, které nebyly výslovně vyžádány, není povoleno. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. nevyžádané pošty.
 5. Právní platnost tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti
  Toto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, z níž jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nejsou legální nebo správné, obsah nebo platnost ostatních částí zůstává touto skutečností neovlivněna.

Další informace o zpracování údajů o žácích, rodičích a učitelích naleznete na adrese Ochrana údajů