Отказ от отговорност

 1. Съдържание на онлайн офертата
  Авторът не поема отговорност за актуалността, верността, пълнотата и качеството на предоставената информация. Исковете за отговорност срещу автора, свързани с материални или нематериални щети, причинени от използването или неизползването на предоставената информация или от използването на невярна или непълна информация, са принципно изключени, освен ако има доказателства за умисъл или груба небрежност от страна на автора.
  Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът изрично си запазва правото да променя, допълва или изтрива части от страниците или цялата оферта без предизвестие, както и да прекрати временно или окончателно публикуването.
 2. Препратки и връзки
  В случай на преки или непреки препратки към външни уебсайтове ("хипервръзки"), които са извън сферата на отговорност на автора, задължението за отговорност ще влезе в сила само в случай, че авторът е запознат със съдържанието и за него е технически възможно и разумно да предотврати използването в случай на незаконно съдържание.
  Авторът изрично декларира, че към момента на създаване на връзките на свързаните страници не е било разпознато незаконно съдържание. Авторът няма никакво влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържанието или авторството на свързаните страници. Поради това авторът изрично се дистанцира от цялото съдържание на всички свързани страници, което е било променено след създаването на връзката. Това изявление се отнася за всички връзки и препратки, поставени в рамките на собствения уебсайт на автора, както и за записи на трети страни в книги за гости, дискусионни форуми, директории за връзки, пощенски списъци и всички други форми на бази данни, създадени от автора, до чието съдържание е възможен външен достъп за писане. Отговорността за незаконно, неправилно или непълно съдържание и по-специално за вреди, произтичащи от използването или неизползването на такава информация, се носи единствено от доставчика на страницата, към която се препраща, а не от лицето, което само препраща към съответната публикация чрез линкове.
 3. Закон за авторското право и търговските марки
  Авторът се старае да спазва авторските права върху изображенията, графиките, звуковите документи, видеопоследователностите и текстовете, използвани във всички публикации, да използва изображения, графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове, създадени от него, или да използва безлицензни графики, звукови документи, видеопоследователности и текстове.
  Всички търговски марки и търговски марки, споменати на уебсайта и евентуално защитени от трети страни, са предмет на неограничените разпоредби на приложимото законодателство за търговските марки и на правата на собственост на съответните регистрирани собственици. Самото споменаване на дадена търговска марка не означава, че тя не е защитена от права на трети лица!
  Авторското право за публикуваните обекти, създадени от самия автор, остава единствено за автора на страниците. Всяко възпроизвеждане или използване на обекти като диаграми, звуци или текстове в други електронни или печатни публикации не е разрешено без съгласието на автора.
 4. Защита на данните
  Ако е предоставена възможност за въвеждане на лични или бизнес данни (имейл адреси, имена, адреси), въвеждането на тези данни става доброволно. Използването и заплащането на всички предлагани услуги - доколкото това е технически възможно и разумно - е разрешено и без предоставянето на такива данни или чрез предоставяне на анонимни данни или псевдоним. Използването на данни за контакт като пощенски адреси, номера на телефони и факсове и електронни адреси, публикувани в правното известие, или сравнима информация от трети страни с цел изпращане на информация, която не е била изрично поискана, не е разрешено. Изрично си запазваме правото да предприемем правни действия срещу изпращачите на т.нар. спам писма в случай на нарушаване на тази забрана.
 5. Правна валидност на настоящия отказ от отговорност
  Настоящият отказ от отговорност трябва да се разглежда като част от интернет публикацията, от която сте били препратени. Ако части или отделни условия на това изявление не са законни или правилни, съдържанието или валидността на останалите части остават неповлияни от този факт.

Допълнителна информация за обработката на данни за ученици и родители, както и за учители, можете да намерите на адрес Защита на данните